How to start evacuation

h-t-how-to-start-evacuation-it-1.jpg

When the police evacuate some space because it is looking for an explosive, it stops or blocks the function of this place.

We can use it as a tactic in resistance. Like sabotage. Like support for the strike. Like blocking the circulation of capital. Like an escalation of an attack against oppressors.

The police are going to the place of the reported explosion a few minutes after they read the e-mail message. Evacuation takes tens of minutes or even several hours.

This manual works. It is used in practice for several years. No one was arrested or convicted. It is safe and effective.

Continue reading →

Na RiseUp je policejní internacionála krátká

https://images.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.indybay.org%2Fuploads%2F2014%2F11%2F05%2Friseup-net.jpeg&f=1

Na webu borodin.noblogs.org vyšel text, který se zmiňuje o úspěšném užívaní platformy riseup.net při akcích SRB a jiných anarchistických aktivitách. Nyní je celý článek publikován i zde.

V anarchistickém prostředí je v oblibě e-mailová komunikace přes riseup.net, protože tato platforma zaručuje anonymitu a odmítá spolupráci s policií, soudy atd. Často se vedou debaty o tom, zda se můžeme na tuto záruku opravdu spolehnout. Vystává mnoho otázek. Kauza Fénix naštěstí na některé dokázala odpovědět. Přinesla třeba několik příkladů, že policie vážně nedokáže RiseUp.net prolomit a získat citlivé údaje o lidech, kteří využívají jejich služeb.

Continue reading →

Aby bylo jasno

SRB_Síť_revolučních_buněkTento text vznikl v přímém spojení s praxí Sítě revolučních buněk (SRB). Není dílem všech buněk, ale předkládá závěry korespondující s obsahem komuniké, které různé Revoluční buňky během své existence pustily do oběhu. Znamená to, že článek je výsledkem jisté části SRB a předpokládá se u toho, že s jeho obsahem zřejmě souhlasí také části ostatní. Možnost omylu ale není vyloučena. Pro takový případ se nabízí možnost vyjádřit odlišný pohled všemi, kdo se mohou cítit dotčeni případnými nepřesnostmi.

Continue reading →

Call to Fight: Sabotage the Activities of Those Bastards!

We see that the repressive campaign on the anarchist movement does not cease. Examples are enough: The operation Fénix case in the Czech Republic, the case of the Warsaw Three, charges of bank robbery in Aachen, courts with rebels against the G20 summit in Hamburg and other cases.

Cops, judges, prosecutors, mass-media. They are haunted, imprisoned, robbed, manipulated. This is a challenge to all Revolutionary cells and other groups and individuals. Sabotage the activities of those bastards. Turn them into terrain, technology and structures. Organize resistance. Support the fugitives and their loved ones.

What destroys us will stop by fighting.

The goal is clear = Freedom, justice, anarcho-communism.

Appello alla lotta: Sabota le attività di quegli stronzi!

Constatiamo che la campagna di repressione del movimento anarchico non si interrompe. Ci sono svariati esempi: il processo dell’operazione Fenice in Repubblica Ceca, il caso dei Tre di Varsavia, il processo per la rapina ad Aachen, i processi dei/lle ribelli contro il G20 ad Amburgo e altri casi ancora.

Sbirri, giudici, procuratori, mass media. Sono ossessionati, imprigionati, derubati, manipolati. Questa è una sfida per tutte le cellulle rivoluzionarie, gli altri gruppi e gli individui. Sabotiamo le attività di questi stronzi. Attacchiamoli sul terreno, nelle loro tecnologie e i loro edifici. Organizziamo la resistenza. Sosteniamo i fuggiaschi e le fuggiasche e chi l* ama.

Non distruggeremo quello che ci distrugge se non lottando.

Lo scopo è chiaro = Libertà, giustizia, anarco-comunismo.

Wezwanie do walki: sabotaż działań tych drani!

Widzimy, że represyjna kampania na rzecz ruchu anarchistycznego nie ustaje. Przykłady są wystarczające: operacja Fenix w Republice Czeskiej, sprawa Warszawskiej Trójki, zarzuty za napad na bank w Akwizgranie, rozprawy przeciwko uczestnikom antyszczytu G20 w Hamburgu oraz wiele innych spraw.

Policjanci, sędziowie, środki masowego przekazu straszą, więżą, okradają, manipulują. Jest to wyzwanie dla wszystkich komórek Rewolucyjnych oraz innych grup i jednostek. Sabotuj działania tych drani! Przenieś je w teren, technologię i struktury. Organizuj opór. Pomagaj ściganym i ich bliskim.

To co nas niszczy, powstrzymamy walką!

Cel jest jasny – wolność, sprawiedliwość, anarchokomunizm!

Chamada para a luta: Saboteie as Atividades desses Bastardos!

Demos-nos conta que a campanha repressiva sobre o movimento anarquista não tem fim. Exemplos suficientes disso são: A operação Fénix,o caso na república checa, o caso do Warsaw 3, acusações do assalto a banco em Aachen, tribunais com rebeldes contra a Cimeira do G20 em Hamburgo e outros casos.

Polícias, juízes, acusadores do ministério público. Eles são assombrados, aprisionados, surripiados e manipulados. Isto constitui um desafio para todas as células revolucionárias e outros grupos e indivíduxs. Saboteie as atividades desses bastardos. Dê-lhes a volta no terreno, tecnologia e estruturas. Organize a resistência. Apoie os fugitivos e os seus entes queridos.

O que nos anda a destruir só se deterá através da luta.

O objetivo é claro= Liberdade, justiça, anarco-comunismo.

Aufruf zum Kämpfen: Sabotiert die Aktivitäten dieser Schweinehunde!

Wir sehen, dass die repressive Kampagne gegen die anarchistische Bewegung nicht aufhört.  Beispiele gibt es genug: Die Operation Fénix in der tchechischen Republik, den Fall der Warschau 3 , Anklagen wegen Bankraube in Aachen,  Gerichtssäle mit Rebell*innen gegen den G20 Gipfel  in Hamburg und andere Fälle.

Bullen, Richter*innen, Staatsanwälte, Massenmedien. Sie werden verfolgt, eingesperrt, ausgeraubt, manipuliert, Dies ist eine Aufforderung an alle Revolutionäre Zellen und andere Gruppen und Einzelpersonen. Sabotiert die Aktivitäten von diesen Schweinehunden. Wendet euch gegen ihr Gelände, ihre Technologien und Strukturen. Organisiert Widerstand. Unterstützt die Flüchtigen und ihre Nahestehenden.

Was uns zerstört, wird durch den Kampf gestoppt.

Das Ziel ist klar = Freiheit, Gerechtigkeit, libertärer Kommunismus.

Révolutionnaires appelle à lutter et saboter les activités de ces salauds !

Nous constatons que la campagne de répression du mouvement anarchiste ne cesse pas. Il y a assez d’exemples : le procès de l’opération Fénix en République Tchèque, l’affaire des Trois de Varsovie, le procès pour le braquage à Aachen, les procès des rebelles contre le sommet du G20 à Hambourg et d’autres affaires.

Flics, juges, procureurs, médias de masse. Ils sont hantés, emprisonnés, volés, manipulés. Ceci est un défi pour toutes les cellulles Révolutionnaires, les autres groupes et les individus. Sabotons les activités de ces salauds. Attaquons-les sur le terrain, dans leurs technologies et leurs batiments. Organisons la resistance. Soutenons les fugitifs et les fugitives et celleux qui les aiment.

Nous ne détruirons ce qui nous détruit qu’en luttant.

Le but est clair = Liberté, justice, communisme libertaire.

Vynucená evakuace (návod)

https://images.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fimg.ihned.cz%2Fattachment.php%2F420%2F60480420%2FTcpfL4DNMGIhO7tiuk51vgAlFxyKRV9S%2FCR_KRIMINALITA_TRH_BOMBA_PRAHA_5_071.jpg&f=1

Když policejní útvar evakuuje nějaký prostor aby hledal ohlášenou výbušninu, dochází k zastavení, anebo problematizování běžného – sociálního, politického a ekonomického – pohybu na takovém místě. To jde takticky využít. Tak třebas ke zvětšení dopadů stávky, způsobení finanční škody vykořisťovatelům, sabotování represivních institucí, blokování toku kapitálu, zvýšení tlaku na vykonavatele nespravedlností aj.

K evakuaci poldové přistupují ve většině případů, když se k nim dostane oznámení o hrozbě výbuchu. Jen vyjímečně prohledávají rizikové místo za provozu a teda bez evakuace lidí. Existuje způsob jak vynucenou evakuaci spustit snadno a bezpečně. Popsaný postup byl opakovaně PRAXÍ prověřen v průběhu několika roků. Není nám známo, že by někdo při jeho použití byl někdy odhalen, obviněn a odsouzen. Poldové jsou bezradní.

Continue reading →

Výzva: Sabotujte tažení těch hajzlů!

Je vidno, že represivní tažení na anarchistické hnutí nepřestává. Příkladů je dost: Kauza Fénix v Česku, případ Varšavské trojice, obvinění z vyloupení bank v Aachen, soudy s rebelujícími proti summitu G20 v Hamburgu atd.

Poldové, soudci, prokurátoři, masmedia. Oni straší, vězní, rozeštvávají, manipulují. Tohle je výzva všem Revolučním buňkám i dalším skupinám a jednotlivcům. Sabotujte tažení těch hajzlů. Podvracejte jim terén, techniku a struktury. Organizujte odpor. Podporujte stíhané a jejich blízké.

To, co nás ničí, zastavíme bojem.

Cíl je jasný = svoboda, spravedlnost, anarchokomunismus

 

Vítězství SRB: Jak k němu došlo a proč boj proti Řízkárně pokračuje

SRB_Síť_revolučních_buněk

V květnu 2016 bylo oznámeno vítězství SRB v boji proti restauraci Řízkárna. Nebylo tím řečeno, že boj je u konce. Jen, že byla úspěšná jedna z jeho fází. Tento text odkrývá jak k úspěchu došlo a proč boj bude pokračovat. Continue reading →

Zwycięstwo Sieci Komórek Rewolucyjnych. Rizkarna wypłaciła zaległe pensje

SRB_Síť_revolučních_buněk

Walka Sieci Komórek Rewolucyjnych (SRB) przeciwko praskiej restauracji Rizkarna trwała ponad rok. Zaczęło się od tego, że jej właściciel Vladimir Krulec nie wypłacił pensji swoim pracownikom. Teraz ostatecznie przyznał się do porażki. Pod naciskiem SRB wypłacił zaległe pensje pewnym osobom, które wciąż tam pracują.

Od marca 2015 r. SRB zorganizowały szereg akcji sabotażowych przeciw tej restauracji. Pięć razy podpaliliśmy jej samochody. Kilkakrotnie zakłóciliśmy tam pracę wrzucając tam kwas masłowy. Miało także miejsce kilkanaście przymusowych ewakuacji z powodu których restauracja była nieczynna. Działania sabotażowe przyniosły temu biznesowi znaczne straty. Groźba kolejnych zniszczeń zmusiła Kruleca do przyznania się do porażki. Zrobił to co chciały SRB: wypłacił zaległe pensje.
Continue reading →

Jiný pohled

SRB_Síť_revolučních_buněkTento text vznikl jako reakce na reportáž Saši Uhlové v Deníku referendum. Přesto, že zde zaujímám vůči jejím hypotézám kritický postoj, rád bych zdůraznil, že si její novinářské práce velmi vážím, stejně tak informací, které v této reportáži přinesla. Měl jsem jen potřebu reagovat na postoj, který pravděpodobně vychází z jejího sociálního přesvědčení, jenž zcela nesdílíme.

Z výše zmíněného článku by se mohlo zdát, že současná policie je neschopná objasňovat trestnou činnost. Proto si musí občas pomoci a trestnou činnost, kterou posléze objasní, nejdříve sama vytvoří. Operace Fénix toto opravdu velmi připomíná. Teď ovšem trochu jiný pohled.

Continue reading →

Νίκη του Δικτύου Επαναστατικών Πυρήνων στον αγώνα κατά του εστιατορίου Řízkárna της Πράγας

SRB_Síť_revolučních_buněk

Ο αγώνας του Δικτύου επαναστατικών πυρήνων (Síť revolučních buněk, SRB) κατά του εστιατορίου Řízkárna της Πράγας διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο. Ο ιδιοκτήτης Βλαντιμίρ Κρούλετς δεν είχε καταβάλει οφειλόμενους μισθούς σε υπαλλήλους. Εντέλει όμως παραδέχτηκε την ήττα του. Κατόπιν της πίεσης που ασκήθηκε απ’ το SRB, πλήρωσε τα δεδουλευμένα σε κάποιους απ’ όσους είχαν εργαστεί εκεί.

Ήδη από τον Μάρτη του 2015, το SRB οργάνωσε διάφορα σαμποτάζ κατά του εστιατορίου. Σε τέσσερις περιπτώσεις πυρπολήθηκαν εταιρικά αυτοκίνητα. Με ρίψη βουτυρικού οξέος σε χώρους του εστιατορίου, διακόπηκε η λειτουργία του (εξαιτίας της τρελής μπόχας). Επίσης, προκλήθηκαν δεκάδες αναγκαστικές εκκενώσεις (κυρίως με προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βόμβας), αποκλείοντας την πρόσβαση σε πελάτες. Τα σαμποτάζ προξένησαν σημαντικές ζημίες στην επιχείρηση. Τόσο οικονομικές όσο και λειτουργικές. Η απειλή ότι θα υποστεί περαιτέρω ζημίες ανάγκασε τον Κρούλετς ν’ αναγνωρίσει πως ηττήθηκε. Κι έτσι, εκπλήρωσε αυτό που επιδίωκε εξαρχής το SRB: την καταβολή δεδουλευμένων.

Continue reading →

Pobjeda “Mreže Revolucionarnih Ćelija (SRB)” u borbi protivrestorona Rizkarna

SRB_Síť_revolučních_buněk

Borba Mreže Revolucionarnih Ćelija (SRB) protiv praškog restorana Rizkarna trajala je više od godinu dana. Vlasnik restorana, Vladimir Krulec, nije želio isplatiti plaće svojim zaposlenicima. Napokon je priznao poraz. Nakon pritiska SRB-a platio je dužne plaće nekim zaposlenicima koji su tamo radili.

SRB je organizirao različite sabotaže protiv restorana od marta 2015. Četiri puta su zapaljena vozila restorana. Nekoliko puta restoran je napadnut butanskom kiselinom. Došlo je i do više prisilnih evakuacija koje su dovele do zatvaranja restorana. Sabotaže su predstavljale velike poslovne gubitke. Prijetnja od novih šteta napokon je natjerala Kruleca da prizna svoj poraz. Učino je ono što su SRB željele: da isplati dužne plaće.

Continue reading →